Nootboek – eigen vaardigheid muziek

Nootboek

Kennis en kunde muziek

 

Nootboek (M. Martens & H. van Eerden) richt zich op de kennis en kunde van studenten aan de pabo en biedt hen meer dan enkel ‘Eigen vaardigheid’. De methode is een ‘blended leermiddel’, dat wil zeggen: een combinatie van meer dan één drager. In het geval van Nootboek zijn dat een digitale component (de website) en een werkboek.

 

Nootboek in een notendop

 • Nootboek behandelt alle onderdelen van de ‘Kennisbasis Muziek’. 
 • Nootboek richt zich op de kennis én kunde van de student.
 • Nootboek gaat verder dan ‘enkel’ Eigen vaardigheid.
 • De student kan zich de methode nagenoeg zelfstandig eigen maken.
 • De docent heeft daardoor meer tijd en ruimte voor vakdidactiek.
 • De docent bepaalt welke onderwerpen ook in de les aan bod komen.
 • De student rondt elk hoofdstuk af met een Meesterproef, een ‘proeve van bekwaamheid’.

 

Inhoud

Nootboek biedt de student de mogelijkheid zich de onderdelen van de ‘Kennisbasis Muziek’ nagenoeg zelfstandig eigen te maken. De website bevat de benodigde informatie en bronnen zoals teksten, fragmenten, voorbeelden, video’s en afbeeldingen. Het werkboek biedt de student de oefeningen en opdrachten om zich die te verwerven en te verwerken. Het werkboek bevat ook de ‘Muziekleermomenten’ (MLM’s). Dat zijn opdrachten die de student in de klas uitvoert. Het werkboek bevat bovendien een korte samenvatting van elk hoofdstuk .
Nootboek biedt de student de mogelijkheid inhoudelijk bekwaam te worden in het vak Muziek en geeft hen de gelegenheid – in de vorm van de Muziek Leer Momenten (MLM’s) – dat in de weerbarstige praktijk van alledag toe te passen. Het niveau van die vakbekwaamheid wordt – ter beoordeling aan de docent – getoetst middels de Meesterproef waar elk hoofdstuk mee afsluit.

 

Opbouw

Nootboek bestaat uit 9 hoofdstukken.

 • In hoofdstuk 1 t/m 7 behandelt de methode ‘Wat’ de leerkracht basisonderwijs in huis moet hebben om een goede, zinvolle muziekles te kunnen geven.

Aan bod komen de inhoud van muziek (Klank, vorm en betekenis) en het bijbehorende muzikale gedrag (de domeinen). De student kan een eigen leerroute door deze hoofdstukken samenstellen.

 • Hoofdstuk 8 gaat in op ‘Hoe‘ de student de verworven kennis en kunde gebruikt om een muziekles te geven.

Dat gebeurt aan de hand van het Vijfhoekmodel, een model dat de student leert gebruiken om lessen te analyseren. M.b.v. dit model krijgt de student een beeld van de eisen die een les of activiteit aan een leerkracht stelt. Een directe koppeling met die eigen kennis en kunde ligt voor de hand: ‘Wat vraagt dat van mij?’

 • Hoofdstuk 9 houdt zich bezig met de ‘Waarom‘ vraag. Waarom geef je muziekles? Wat wil je bereiken? Wat vind je van belang aan muziekonderwijs?

Voor hoofdstuk 9 typerende vragen en onderwerpen gaan over (de ontwikkeling van) een visie op muziekonderwijs.

 

Werkwijze

 • De student gebruikt het werkboek (verwerving en verwerking) in combinatie met de website (inhoud).
 • In het werkboek staan de opdrachten, oefeningen, vragen en antwoorden, alsook een samenvatting van elk hoofdstuk. Op de website vindt de student de informatie en bronnen.
 • Elk hoofdstuk bevat zogenaamde Muziekleermomenten (MLM’s): korte, praktische opdrachten om zelf, met medestudenten of samen met de kinderen in de klas een onderdeel af te sluiten.
 • Nootboek sluit elk hoofdstuk af met een Meesterproef: de proeve van bekwaamheid voor dat hoofdstuk. De student kan de Meesterproef toevoegen aan haar/zijn vakdossier of Portfolio.
 • Studenten bestuderen in ieder geval hoofdstuk 1. Daarna bepalen ze zelf hun eigen leerroute, bijvoorbeeld aan de hand van de samenvatting van het hoofdstuk, de veronderstelde vaardigheid voor de MLM’s en de afsluitende Meesterproef. De auteurs raden studenten zonder vaardigheid daarbij af om met het hoofdstuk ‘Traditionele notatie’ (hoofdstuk 6) te beginnen.

 

Docentexemplaar en aanschaf

U kunt – als u docent bent aan een Pabo – een docentexemplaar van Nootboek aanvragen. U ontvangt dan een werkboek met daarin de licentiecode. Nadat u die heeft ingevoerd, heeft u ook toegang tot de website.

De student koopt het werkboek Nootboek bij elke reguliere (internet)boekhandel en verkrijgt daarmee ook een gebruikerslicentie voor de website voor vier jaar. Die licentie gaat in zodra de student zich aanmeldt m.b.v. de unieke licentiecode uit het werkboek. Onder Titel- en bestelinformatie (de bovenste balk van deze website) vindt u alle boekenlijstgegevens.